ประวัติท่าน : นางอารี พันทสิริ

ชื่อ : นางอารี พันทสิริ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่ : กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
อีเมลล์ : aree_phanthasiri@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0819902660
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 95