ประวัติท่าน : นางสาวกษิมา คงตุก

ชื่อ : นางสาวกษิมา คงตุก
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
อีเมลล์ : kyai_1@windowslive.com
โทรศัพท์ : 0898795247
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 106