ประวัติท่าน : นายอนันต์ สาโร

ชื่อ : นายอนันต์ สาโร
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
อีเมลล์ : anan_saro@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 0835142076
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 159