ประวัติท่าน : นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร

ชื่อ : นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
อีเมลล์ : nowarat_27@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0849671881
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 134