ประวัติท่าน : นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบ

ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
อีเมลล์ : keaw_ptn@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0810923486
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 136