ประวัติท่าน : นางธนพรรณ แก้วแก่นเพชร

ชื่อ : นางธนพรรณ แก้วแก่นเพชร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
อีเมลล์ : nok-yak@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0899757055
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 123