ประวัติท่าน : นางสายจิต ทิพย์มณี

ชื่อ : นางสายจิต ทิพย์มณี
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่ : กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
อีเมลล์ : saiohit_92@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0810989897
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 128