ประวัติท่าน : นางประทีป แก้วเลี่ยม

ชื่อ : นางประทีป แก้วเลี่ยม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่ : กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
อีเมลล์ : 2502prateep@gmail.com
โทรศัพท์ : 0862861256
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 128