ประวัติท่าน : นายเสถียร ราชแก้ว

ชื่อ : นายเสถียร ราชแก้ว
ตำแหน่ง : ช่างสี 4
หน้าที่ : พนักงานขับรถ
อีเมลล์ : satean_ptn1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0807027785
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 110