ประวัติท่าน : นางพัลภา เพ็ชรยอดศรี

ชื่อ : นางพัลภา เพ็ชรยอดศรี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่ : งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
อีเมลล์ : pallapa@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0862980794
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 104