ประวัติท่าน : นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า

ชื่อ : นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้า
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่ : งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
อีเมลล์ : partypanisa@gmail.com
โทรศัพท์ : 0892968237
ประวัตฺโดยย่อ :


เข้าชม : 106