[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่อง : การตรวจสอบพัสดุประจำปี


TOP HIT
หน่วยตรวจสอบภายใน

- การตรวจสอบพัสดุประจำปี [ 657 ]

การตรวจสอบพัสดุประจำปี

          ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๓ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ส่วนที่ ๒ การควบคุมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามข้อ ๑๕๕ สามารถสรุปย่อสาระสำคัญตามขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังนี้

๑. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีเจ้าหน้าที่พัสดุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ (๑ คน หรือหลายคน)

๒. วันทำการแรกของเดือนตุลาคมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการตรวจสอบพัสดุ เมื่อตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุรายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มตรวจ

๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรายงานผลการตรวจสอบแล้ว

             ๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งสำเนารายงานผล ๑ ชุด ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

             ๓.๒ กรณีมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

๔. กรรมการสอบข้อเท็จจริง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วรายงานผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียน

๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อรับทราบตามข้อ ๔ แล้ว

             ๕.๑ กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดให้แต่งตั้งกรรมการหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง

             ๕.๒ กรณีไม่มีผู้ต้องรับผิดและวัสดุหมดความจำเป็นสั่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบสภาพพัสดุ เพื่อเสนอความเห็นวิธีในการจำหน่าย (ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลาย)

๖. เมื่อจำหน่ายตามข้อ ๕ แล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกขออนุมัติ จำหน่ายออกจากทะเบียนและแจ้งกระทรวงการคลัง/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ ภายใน ๓๐ วัน

 

                                                                                      สิตามน  ไชยวัฒน์

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 656 |
ผู้เขียน : นายมูฮำมัด ประจัน
หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
พุธ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร 073-460079 โทรสาร 073-460080
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา mpict157@gmail.com