[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มส่งเสริมการการจัดการศึกษา
เรื่อง : คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัว


TOP HIT
กลุ่มส่งเสริมการการจัดการศึกษา

- คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัว [ 2008 ]

บริบทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาได้สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งการศึกษาแต่ละรูปแบบดังกล่าวสามารถถ่ายโอนผลการเรียนระหว่างกันได้ และมาตรา 12 ระบุว่า  นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล  ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                        กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ได้ให้สิทธิแก่ครอบครัว ได้แก่ บิดา-มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จัดการศึกษา  หรือมอบหมายให้บุคคลที่ครอบครัวมอบหมายให้เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน  ทั้งนี้  การที่ครอบครัวจะดำเนินการจัดการศึกษาได้  ต้องผ่านการได้รับอนุญาตตามขั้นตอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลำเนาอยู่  จึงจะดำเนินการจัดการศึกษาได้

ภาพรวมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                เนื่องจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาทางเลือกที่ผสมผสานระหว่างการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ครอบครัวสามารถจัดให้บุตรในความปกครอง  เป็นเฉพาะบุคคล  มีความแตกต่างจากการจัดการศึกษาในระบบ  ในด้านการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาท  หน้าที่สำคัญในการกำกับ ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัว ควรมีการประสานสัมพันธ์ที่ดีในรูปแบบกัลยาณมิตร เพื่อเป็นการเข้าใจ  เข้าถึง และร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของครอบครัว ในเบื้องต้น จึงได้สรุปภาพรวมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ดังนี้

1.             เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย แตกต่างไปตามปรัชญา ทัศนะ  ความเชื่อของครอบครัว สภาพของครอบครัวและตัวผู้เรียน  ดังนั้น แผนการจัดการศึกษาของครอบครัวจึงมีลักษณะเป็นแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (Individual Education Program) ที่ผสมผสานประยุกต์หลักสูตรจากหลายแนวคิด  โดยมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาและสาระการเรียนรู้  โดยไม่หยุดนิ่งตายตัว  มีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับภาวะการณ์ในสังคมและวิทยาการต่าง ๆ ตลอดเวลา

2.     เป็นการศึกษาที่มีจุดเน้นสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ดังนี้

                           2.1  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                               2.2  ยึดผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  โดยจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง และสามารถพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ซึ่งเน้นรูปแบบการบูรณาการโดยนำวิถีชีวิต   เป็นตัวตั้งในการจัดการเรียนรู้

                                2.3  เน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง ที่แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                        3.    เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถขอเข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 1, 2, 3 และ 4  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของครอบครัวและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสามารถขอเข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6   จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยเฉพาะในปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

                        4.    เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาในระบบ โดยครอบครัวประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ระหว่างการจัดการเรียนรู้  และเขตพื้นที่การศึกษาประเมินและรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา   และคุณภาพของผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

                        5.    เป็นการศึกษาที่ครอบครัวมีภาระความรับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร/หลักฐานที่แสดงร่องรอยพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อประโยชน์ต่อการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการผ่านชั้นปี และผ่านช่วงชั้น

                        จากบริบทดังกล่าว  จะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ที่สำคัญ ได้แก่ ครอบครัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)แต่ละภาคส่วนมีบทบาทภารกิจเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน นับตั้งแต่การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว การจัดทำแผนการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การเทียบโอนผลการเรียน การจัดทำเอกสาร/หลักฐานการศึกษา การยกเลิก จัดการศึกษาโดยครอบครัว และสิทธิและประโยชน์ที่ครอบครัวพึงจะได้รับ  รายละเอียดดังปรากฏตามแผนภูมิบทบาทภารกิจของภาคส่วนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ลำดับวิธีการ/เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นการขออนุญาต

 

1.  การยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

                        1.     ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว

                             1.1      ระบุข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล บิดามารดา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ อายุ อาชีพ ที่อยู่

                               1.2   เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว อธิบายถึงแนวคิด ความเชื่อ เหตุผลหรือปรัชญาที่เป็นสาเหตุให้ครอบครัวจัดการศึกษา

                        2.     ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน

                             2.1     ระบุข้อมูลของผู้เรียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน  ปีเกิด อายุ ประวัติการศึกษา (กรณีที่เรียนในระบบโรงเรียนมาแล้ว)

                               2.2    พัฒนาการของผู้เรียน เป็นส่วนที่ระบุพัฒนาด้านต่างๆของผู้เรียน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความถนัด ความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา ฯลฯ และ ความสนใจ  หรือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงแววฉลาด หรือความถนัดเป็นพิเศษที่ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มเติม

                        3.     แนวทางในการจัดการศึกษา

                                3.1     ระดับที่จัดการศึกษา ให้ระบุว่าจัดการศึกษาในระดับใด ได้แก่

                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่   1- 3        ช่วงชั้นที่  1

                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่   4- 6        ช่วงชั้นที่  2 

                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่      1- 3        ช่วงชั้นที่  3    

                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่      4 - 6       ช่วงชั้นที่  4

                                3.2 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  ระบุความคาดหวัง  ภาพอนาคตของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดโดยคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจตามศักยภาพของผู้เรียน   ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 254

                                         วิธีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีการจัดในรูปแบบต่าง ๆ ครอบครัวควรระบุว่า ประสงค์จะจัดการศึกษารูปแบบใด  เช่น

                                         1)       จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากรในโรงเรียนหรือเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกัน   เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโรงเรียน

                                         2)       จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว   เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน หรือครอบครัวอื่น  เพราะนี้ยังมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน

                                         3)       จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน เป็นการจำลองสังคมเล็ก ๆ เชื่อว่าการเชื่อมโยงกับกลุ่ม เป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้

                                         4)       จัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ จัดการแบบศูนย์การเรียน เนื่องจากต้องการให้บุตร มีสังคมและพ่อแม่ทำงานนอกบ้านทั้งคู่  จึงมอบหมายให้ผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมมาทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้

                                         5)       อื่น ๆ (ระบุ)

                                4.       กรอบการจัดเนื้อหา/สาระ/ความรู้

                                          ระบุข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่าครอบครัวจะจัดการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง   ซึ่งอาจจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรืออาจจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ตามความต้องการ ที่เขียนขึ้นเองตามปรัชญา ทัศนะ ความเชื่อของครอบครัว ทั้งนี้ ครอบครัวสามารถจัดเนื้อหาสาระได้ตามความเหมาะสม ความต้องการของครอบครัว  โดยคำนึงถึงหลักการและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

5.        กรอบการจัดกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้

                                      ระบุข้อมูลภาพรวม วิธีการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครอบครัวให้สอดคล้องกับจุดหมาย กรอบเนื้อหาที่ครอบครัวกำหนด เช่น พ่อแม่สอนเอง  เรียนรู้ด้วยตนเอง ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรียน/ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในระบบโรงเรียน กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้ผ่านโครงงาน ฯลฯ

6.     การวัดและประเมินผล

                                   ระบุวิธีการประเมินพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้ทราบความสำเร็จและพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน เช่น การปฏิบัติจริง แฟ้มผลงาน การสังเกต การสัมภาษณ์  แบบฝึกหัด บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ฯลฯ

                                7.   อื่น ๆ

2. ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษายื่นแบบคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งต้องมีรายละเอียดดังนี้

                        2.1  ชื่อ  ชื่อสกุลของครอบครัว

                        2.2  ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน

                        2.3  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน

                        2.4  ที่ตั้งและแผนผังของสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา

                        2.5  สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสำนักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา

                        2.6  ระดับและประเภทการจัดการศึกษา

                        2.7  แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันกำหนดตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

3.  เวลาในการยื่นคำขออนุญาต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  อาจชี้นำให้ครอบครัวยื่นขออนุญาตให้สอดคล้องกับปีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเอง ถ้าต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  และเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้งนี้อาจกำหนดให้ครอบครัวสามารถยื่นคำขอได้ปีละ 2 ครั้ง   โดยสอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

4.สถานที่ในการยื่นคำขอ  ได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่ที่ครอบครัวมีภูมิลำเนาอยู่

                                4.1  กรณีครอบครัวมีทะเบียนบ้าน และมีถิ่นที่พักอาศัยตามทะเบียนให้ครอบครัว  ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

                                4.2  กรณีครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง แต่มีถิ่นที่พักอาศัยเป็นปกติในปัจจุบันอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา  ให้ครอบครัวยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นๆ  ดังนี้

                                        4.2.1     หลักฐานที่แสดงว่าบุตรอาศัยอยู่ถิ่นนั้นจริง หรือ

                                        4.2.2     หลักฐานหรือเอกสารจากสถานศึกษาที่รับเด็กเข้าเรียนเมื่ออายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและจากครอบครัว  หรือหนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ถ้าเรียนในสถานศึกษา (แบบ บค.06)

                                        4.2.3     กรณีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ  ให้นำหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) และอื่น ๆ จากสถานศึกษาเดิม  และเอกสารการขอย้ายสถานที่เรียนจากสถานศึกษาเดิมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม

 

ตัวอย่าง

แบบแสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาและจัดทำแผนการการศึกษาโดยครอบครัว

ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2(7)

 

                                                                                                                                เขียนที่……………………………..

วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.....................

 

เรื่อง  แสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาและจัดทำแผนการศึกษาโดยครอบครัว

 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

 

                                ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน...................................................................บ้านเลขที่................................................

ตำบล.......................................................อำเภอ............................................................จังหวัด......................

มีความประสงค์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับการศึกษา.....................................................

ตั้งแต่ปีการศึกษา........................................................................เป็นต้นไป

                                ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ต่อไป

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                                                                                                                ลงชื่อ............................................ผู้ยื่นคำขอ

                                                                                                                           (............................................)

โทร...........................................................

โทรศัพท์เคลี่อนที่......................................

 


ตัวอย่าง

แบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 

                                                                                                                                เขียนที่..............................................

วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.....................

 

เรื่อง  ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

 

                ด้วยข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน.......................................................................อาชีพ..................................................

ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน.....................................ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจำอยู่ในปัจจุบัน.....................

มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่

1.ด.ช.,ด.ญ.............................................................เลขประจำตัวประชาชน.................................................เกี่ยวข้องเป็น.........................ในระดับการศึกษา/ประเภท............................ตั้งแต่ปีการศึกษา......................เป็นต้นไป ฯลฯ

                                โดยมีผู้จัดการศึกษาคือ

(นาย,นาง,นางสาว)............................................................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน...............................วุฒิการศึกษา.............................สถาบัน....................................ปี พ.ศ...........................................อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน.......................ซอย............................

ตำบล..........................อำเภอ.......................จังหวัด............................สถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา              เลขที่............................ถนน................................................ซอย...................................ตำบล........................อำเภอ.................................................จังหวัด............................

 

                                พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้

สำเนาหรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน

 ที่ตั้งและแผนผังสถานที่จัดการศึกษา

 สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา

แผนที่จัดการศึกษา

อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................

 

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                                                                ลงชื่อ............................................ผู้ยื่นคำขอ

                                                                                                       (............................................)

 

โทร...........................................................

โทรศัพท์เคลี่อนที่......................................

 

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 2007 |
ผู้เขียน : นายมูฮำมัด ประจัน
หน่วยงาน : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
พุธ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร 073-460079 โทรสาร 073-460080
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา mpict157@gmail.com