[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : การขอตั้งงบประมาณค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า


 ค่าติดตั้งไฟฟ้า

         เกณฑ์การของบประมาณค่าติดตั้งไฟฟ้า
                         1.   เป็นโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน
                          2 เป็นโรงเรียนที่มีไฟฟ้าแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ประหยัด และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                         เงื่อนไขการของบประมาณค่าติดตั้งไฟฟ้า
                         1.  งบดำเนินงาน
                             -   ค่าปักเสาพาดสายนอกสถานที่ราชการถึงสถานที่ราชการ  เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า ค่าติดตั้งหม้อแปลง  เครื่องวัด รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ของการไฟฟ้า
                             -   ค่าจ้างเหมาเดินสาย  และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงการซ่อมแซม การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
                         2.  งบลงทุน
                             -   ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครั้งแรกในบริเวณสถานที่ราชการ หรือในอาคารพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง
                      การขอติดตั้งมิเตอร์และขยายเขตการจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ  ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
                       1.  การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าโรงเรียน เฉพาะกรณีการขอขยายเขต
                       2.  การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำรับโรงเรียน  บ้านพักครู หรือบ้านพักภารโรง  ต้องแยกระบบให้อิสระจากกัน ทั้งนี้ 
เพื่อความสะดวกในการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าของบ้านพักแต่ละหลัง
                       3.  การขอติดตั้งมิเตอร์ และขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ต้องให้การไฟฟ้าออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อประกอบคำของบประมาณไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                      การขอติดอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังมิเตอร์ (งบลงทุน) ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
                         1.  การปักเสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายเมนแรงต่ำหลังมิเตอร์ภายในบริเวณโรงเรียน ให้ใช้เสา คอร. ขนาดยาว 8 เมตร  (การปักเสาไฟฟ้าเพื่อพาดสายเมนควรทำเท่าที่จำเป็น  สายเมนช่วงใดสามารถพาดผ่านในอาคารได้ก็ให้พาดผ่านอาคารแทนแรงหักเสา ทั้งนี้ เพื่อการประหยัดและไม่ให้เกะกะสถานที่  ระยะห่างของเสาไฟฟ้าต่อต้นไม่ควรเกิน 10 เมตร)
                                    2.  การพาดสายเมนแรงต่ำหลังมิเตอร์ภายในบริเวณโรงเรียนให้ใช้เฉพาะสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนชนิดสายเดี่ยวเท่านั้น            

ขนาดมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า

ขนาดสายเมนที่จะใช้ในการติดตั้งสายไฟแรงต่ำเข้าอาคารหลังแรก

กรณีระยะห่างระหว่างมิเตอร์ถึงอาคารไม่เกิน 100 เมตร

กรณีระยะห่างระหว่างมิเตอร์

ถึงอาคารเกิน 100 เมตร

มิเตอร์ขนาด 10 แอมป์

ใช้สายขนาด 1x 16 ตร.ม.

ใช้สายขนาด 1x 25 ตร.ม.

มิเตอร์ขนาด 20 แอมป์

ใช้สายขนาด 1x 25 ตร.ม.

ใช้สายขนาด 1x 35 ตร.ม.

มิเตอร์ขนาด 30 แอมป์

ใช้สายขนาด 1x 35 ตร.ม.

ใช้สายขนาด 1x 50 ตร.ม.

                          3.  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพัก ให้เป็นไปตามรายละเอียดการติดตั้งไฟฟ้า  ดังนี้
                            1) อาคารเรียน / ห้องสมุด
                              1.1) พื้นที่มากกว่า  54  ตรม. / ห้อง ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ขนาด 1 x 36W  จำนวน 6 ชุด    เต้ารับ จำนวน  2  ชุด  และติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ขนาด 1 x 18 W  ที่ระเบียง   อาคารขนาดไม่เกิน 5 ห้อง/ชั้น  ให้ติดตั้งจำนวน  2  ชุด 
หากเกิน  5  ห้อง/ชั้น  ให้ติดตั้งจำนวน  3  ชุด  ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ขนาด  1
x 18W  ที่ห้องส้วมในอาคารห้องละ  1  ชุด   ติดตั้ง
เซอร์กิตเบรกเกอร์  เพื่อตัดวงจรในห้อง ๆ  ละ  1  ชุด  และติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าที่
อาคารชั้นละ 1 ชุด                                                                               1.2) พื้นที่น้อยกว่า  54  ตร.ม./ ห้อง ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ขนาด 1 x 36W จำนวน 4 ชุด และเต้ารับ จำนวน 2 ชุด/ห้อง รายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามรายละเอียด  ข้อ 1.1
                           2) อาคารอเนกประสงค์
                               2.1) พื้นที่มากกว่า  150  ตร.ม/หลัง ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น  ขนาด 1 x 36W  จำนวน 6 ชุด/หลัง  ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ขนาด 1 x 18W  และเต้ารับที่ห้องเก็บของห้องละ  1  ชุด  ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าที่อาคารหลัง  1 ชุด
                               2.2) พื้นที่น้อยกว่า  150  ตร.ม./หลัง ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ขนาด  1 x 36W  จำนวน 3  ชุด/ หลัง 
รายละเอียดอื่น ๆ  ให้
เป็นไปตามข้อ 2.1
                          3) บ้านพักครู / บ้านพักภารโรง
                               ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น  ขนาด 1 x 36W ที่ห้องนอน  ห้องครัว   เต้ารับ  ห้องละ 1  ชุด ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ขนาด 1 x 18W ที่ระเบียงหน้าห้องและที่ห้องน้ำห้องส้วม  ห้องละ 1 ชุด  และติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น  ขนาด 1 x 18W  ชั้นล่างห้องละ  1  ชุด  พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้าที่อาคารหลังละ  1  ชุด
                         รายละเอียดอื่น ๆ 
                         1.  เสา  คอร.  ให้ใช้ขนาด  8  เมตร
                         2.  อุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
                         3.  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกรายการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
                         4.  ขาจับหลอดฟลูออเรสเซ่น ให้ใช้ขาจับหลอดขนาดดวงเดียวแบบกล่องยึดหลอดด้วยสปริง
                         5.  แผงควบคุมไฟฟ้าแต่ละชุด  ให้ประกอบด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์  ชนิด 1 พี  ขนาด 10 25  แอมป์  1  อัน  กระปุกฟิวส์พร้อมด้วยลูกฟิวส์อัตโนมัติ 1 พี  ขนาดไม่ต่ำกว่า  25 แอมป์  1  อัน  โดยติดรวมบนแผงไม้
                         6.  การปักเสาไฟฟ้า  ให้ประกอบติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง
                         7.  แรค  ขาแรค  หนาไม่น้อยกว่า  5 มม. 
                         ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
                         ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ได้แก่
                               1) ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า
                               2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
                               3) ค่าปรับปรุงระบบจำนวนและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
                           การขอตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ให้จัดลำดับความสำคัญ ดังนี้                                                                               1) การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นของโรงเรียน  หรือหม้อแปลงชำรุดใช้การไม่ได้
                                2) การเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า  เนื่องจากจำนวนนักเรียนและอุปกรณ์ของโรงเรียนที่ต้องใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น  โดยมีการสำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  โดยให้
การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำรวจลำกำหนดขนาดหม้อแปลงตามความจำเป็น

                                3) การขยายเขตไฟฟ้าภายในส่องแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ  และเพื่อความปลอดภัยต่อครูและนักเรียน
                                4) ปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคารและบริเวณโรงเรียน
                         ในการขอตั้งงบประมาณค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้แนบเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้
                               1.  ภาพถ่าย
                               2.  บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
                               3.  บัญชีประมาณการวัสดุ
                               4.  แผนผังบริเวณโรงเรียน

| เข้าชม : 4366 |
ผู้เขียน : ปวีณ อินทรศรีสม
หน่วยงาน : กลุ่มนโยบายและแผน
พุธ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร 073-460079 โทรสาร 073-460080
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา mpict157@gmail.com