รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวโด.[ชุมชนบ้านตาแกะ]  
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้เพลงประกอบภาพเ.[ชุมชนบ้านตาแกะ]  
รายงานผลการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษที่เน้.[บ้านบาโลย]
ผลของการใช้วิธีสอนตามสารบบจำแนกของบลูม ฉบับปรับปรุงที่มีต.[บ้านตะโละ ]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[วัดมุจลินทวาปีวิหาร]
แสดงทั้งหมด