รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ดำเนินการจัดประชุมชี้แจ้งระเบียบการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560ให้กับกรรมการคุมสอบ
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-01-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี[10-04-2561]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบัติ[05-04-2561]
 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย[02-04-2561]
 การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี[03-04-2561]
 การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปัตตานี[27-03-2561]
 การอบรมหัวหน้าครูพี่เลี้ยงในจังหวัดปัตตานีด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น[18-03-2561]
 เยี่ยมสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[07-03-2561]
 ประชุมคณะกรรมการสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สนามสอบอำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิก[04-03-2561]
 ประชุมคณะกรรมการสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สนามสอบอำเภอเมือง และอำเภอปะนาเระ[03-03-2561]
 เยี่ยมสนามการทดสอบ การอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (1122) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [02-03-2561]
 การจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2560[28-02-2561]
 การจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560[27-02-2561]
 การประชุมเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[21-02-2561]
 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [18-02-2561]
 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม[30-01-2561]
 วันที่ 30 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอหนองจิก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ และ โรงเรียนบ้านค่าย[30-01-2561]
 ประชุม ตัวแทนศูนย์สอบและคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1[29-01-2561]
 ประชุมหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการดาเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [28-01-2561]
 ประชุมหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการดาเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[28-01-2561]
 โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านน้ำดำ[22-01-2561]

หน้าแรก