รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การสอบคัดเลือกนักเรียน “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)”
    วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐น.- ๑๑.๐๐น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ เป็นประธานอำนวยการสอบ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๑ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)” มีนักเรียนสมัครเข้าสอบ จำนวน ๑,๔๖๑ คน ดังนี้
๑. คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ๖๒๓ คน
๒.คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๒๑ คน
๓.วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา๗๑๗ คน
           สนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวน ๓๗ ห้อง
ทั้งนี้นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายบุญณรงค์ เรืองธนู รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าสอบการแข่งขันในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-01-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 4 page 1 / 4
 ติดตามตรวจเยี่ยมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์อาชีพนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้[19-04-2561]
 ติดตามตรวจเยี่ยมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์อาชีพนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ [18-04-2561]
 ติดตามตรวจเยี่ยมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์อาชีพนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑[10-04-2561]
 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) จำนวน ๑๔ คน และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๓ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร) [23-03-2561]
 พิธีมอบแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านปะแดลางา[21-03-2561]
 การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[20-03-2561]
 ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคม และสวัสดิการ งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๑๓[19-03-2561]
 กลุ่มลูกเหรียง(สมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้) มาประสานแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย ของโรงเรียนในสังกัด[19-03-2561]
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑[14-03-2561]
 ติดตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) ปีการศึกษา ๒๕๖๐[13-03-2561]
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผล การจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑[12-03-2561]
 เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โ[08-03-2561]
 คัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐[07-03-2561]
 เยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านปาตาและโรงเรียนยะหริ่ง[07-03-2561]
 ร่วมเป็นเกียรติงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้[07-03-2561]
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ [05-03-2561]
 ประชุม คณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๖๐ [05-03-2561]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน[25-02-2561]
  ร่วมตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ณ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง[22-02-2561]
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้[20-02-2561]

หน้าแรก