รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ปัตตานี เขต 1 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

วันที่ 10 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอหนองจิก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนใหม่พัฒนวิทย์ และโรงเรียนประชาอุทิศโคกม่วง
    วันที่ 10 มกราคม 2561 การนิเทศโรงเรียนอำเภอหนองจิก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนใหม่พัฒนวิทย์ และโรงเรียนประชาอุทิศโคกม่วง

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2561
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” และเมืองต้นแบบ “การค้าชายแดนระหว่างประเทศ”[09-07-2561]
 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย [03-07-2561]
 ประชุมเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกับพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ในการนี้ได้เชิญคณะผู้ติดตามโครงการฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน[28-06-2561]
 กำหนดจัดการประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)[20-06-2561]
 อบรมครูปฐมวัย 8-9 มิถุนายน 2561[09-06-2561]
 กำหนดปฏิทิน โรงเรียนต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"[30-05-2561]
 ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการจัดการศึกษาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”[30-05-2561]
 ประชุมประจำกลุ่มนิเทศฯเพื่อทำความเข้าใจในบทบาท และภาระหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตามกรอบมาตรฐานราชการ[24-05-2561]
 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่[24-05-2561]
 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 [24-05-2561]
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมพัฒนาผู้นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการนิเทศโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไ[19-05-2561]
  “การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประสบการณ์ ของครูปฐมวัย เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในห้องเรียนซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ผู้รับการอบรม เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ผลิตสื่อ ฝึกปฏิบัติการ จัดประสบการณ์ และสามารถแก้ปัญหาจากการ[20-05-2561]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประสบการณ์ ของครูปฐมวัย เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถ นำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในห้องเรียนซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้ผู้รับการอบรม เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ผลิตสื่อ ฝึกปฏิบัติการ จัดประสบการณ์ และสามารถแก้ปัญหาจากการจ[19-05-2561]
 การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี[10-04-2561]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบัติ[05-04-2561]
 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย[02-04-2561]
 การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี[03-04-2561]
 การอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปัตตานี[27-03-2561]
 การอบรมหัวหน้าครูพี่เลี้ยงในจังหวัดปัตตานีด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น[18-03-2561]
 เยี่ยมสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[07-03-2561]

หน้าแรก