กิจกรรมของเขตพื้นที่


ร่วมเข้ารับชม video conference ในหั...

กลุ่มส่งเสริมการ...
การประเมินสถานศึกษาเพื่...

กลุ่มอำนวยการ
การประเมินสถานศึกษาเพื่...

กลุ่มอำนวยการ
ถ่ายทอดสดประชุมทางไกลคร...

กลุ่มอำนวยการ
เข้าร่วมเปิดพิธี โครงกา...

กลุ่มส่งเสริมการ...
"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที...

กลุ่มอำนวยการ
งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมงานรำลึกพระคุณครูใน...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุม คณะกรรมการรับนักเ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประชุม คณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มส่งเสริมการ...
วันที่ 15 มกราคม 2561 การนิเทศ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
จัดสอบการทดสอบทางการศึก...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ดำเนินการจัดประชุมชี้แจ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิ...

กลุ่มส่งเสริมการ...
ประเมินโรงเรียนต้นแบบลู...

กลุ่มส่งเสริมการ...
การสอบคัดเลือกนักเรียน “...

กลุ่มส่งเสริมการ...
วันที่ 10 มกราคม 2561 การนิเทศ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
วันที่ 10 มกราคม 2561 การนิเทศ...

กลุ่มนิเทศติดตาม...
รายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเ...

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 page 1 / 37